Opleidingsschool RPO Rijnmond zoekt met ingang van het komende opleidings-/schooljaar een nieuwe coördinator. De aanstelling kan in overleg al in het voorjaar van 2020 ingaan.

Nadere informatie over RPO en over de functie is per mail verkrijgbaar bij de huidige coördinator Liesbeth Bloeme (info@liesbethbloeme.nl).

Profiel van de functie

Verantwoordelijkheid coördinator
De coördinator is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van en de dagelijkse leiding aan RPO Rijnmond. Daarbij hoort het bestendigen van de opleidingsinfrastructuur van RPO en het aansturen van de realisatie van de organisatorische en inhoudelijke randvoorwaarden. De coördinator wordt aangestuurd door het Dagelijks Bestuur (DB).
De taken en verantwoordelijkheden van de verschillende bestuursorganen binnen RPO zijn beschreven in de Kaderstellende nota (KSN) van RPO (klik op de link voor het document).

Taken:
Dagelijkse leiding/aansturing:
• Adviseert het DB en AB (Algemeen Bestuur) over te nemen besluiten over procesmatige en inhoudelijke zaken ten aanzien van de opleidingsschool.
• Stemt af met de clustercoördinatoren en opleidingsinstituten over de uitvoering van het samen opleiden en beoordelen volgens het opleidingsplan zoals beschreven in RPO-POP.
• Bewaakt met de clustercoördinatoren de uitvoering de afspraken zoals die zijn gemaakt en beschreven in de KSN.
• Stelt meerjarenbeleidsplannen en jaarplannen op (in afstemming met het DB).
• Bewaakt de realisatie van meerjarenbeleidsplannen en jaarplannen.
• Stemt waar nodig af met stakeholders en relevante initiatieven/projecten in de regio.
• Stuurt de ondersteuning aan.

Vergaderingen/overleg:
• Neemt deel aan de vergaderingen van het DB en AB (maar is geen lid van deze bestuursorganen).
• Vervult de rol van ambtelijk secretaris bij het DB en AB (opstellen agenda en stukken in overleg met het DB).
• Is voorzitter van de coördinatiegroep Samen Opleiden en draagt zorg voor de agenda en verslaglegging.
• Neemt deel aan relevante overleggen en bijeenkomsten (bijv. overleg van de Hogeschool Rotterdam, netwerken Platform Samen Opleiden).

Ontwikkeling:
• Draagt zorg voor de ontwikkeling van inhoudelijke en beleidsmatige procedures, documenten en instrumenten op RPO-niveau.
• Draagt zorg voor het (door)ontwikkelen van het RPO-programma voor Samen Opleiden.
• Draagt in afstemming met de coördinatiegroep Samen Professionaliseren zorg voor concretisering van de RPO-visie op ontwikkeling van leraren, door het ontwikkelen van de doorlopende ontwikkelingslijn binnen RPO.
• Draagt zorg voor de ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitszorgsysteem.

Communicatie:
• Draagt zorg voor de ontwikkeling van communicatie-uitingen op RPO-niveau.

Monitoring, evaluatie en verantwoording:
• Monitort en bewaakt de kwaliteit van de (partners van de) opleidingsschool, signaleert tijdig eventuele knelpunten en stuurt bij waar nodig.
• Rapporteert over voortgang en kwaliteit aan het DB en AB en legt hierover verantwoording af aan het DB.
• Legt, in afstemming met de penvoerder, namens de samenwerkende partijen verantwoording af aan subsidieverstrekker(s).

Gevraagde competenties en ervaring:
• Heeft ervaring met het werken in een bestuurlijk complexe omgeving;
• Beschikt over ruime kennis van en ervaring met Samen Opleiden;
• Heeft ruime ervaring met programmamanagement en projectleiding en met de aansturing van complexe programma’s en projecten;
• Heeft bij voorkeur ervaring met het genereren van subsidiestromen en het afleggen van verantwoording naar subsidieverstrekkers;
• Beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
• Beschikt over een betrokken persoonlijkheid en weet de teamgeest in de coördinatiegroep Samen Opleiden te onderhouden;
• Kan mensen motiveren, kan zich inleven in de werkwijze en houding van betrokkenen en kan mensen binden;
• Kan alle geledingen actief betrekken bij het vormgeven van Samen Opleiden en de vorming van een lerende organisatie;
• Kan vanuit een onafhankelijke positie functioneren als aanspreekpunt voor alle samenwerkingspartners.

Omvang en aanstellingsvoorwaarden
• Het betreft in geval van een interne kandidaat (van iemand werkzaam binnen het partnerschap) een detachering voor 0,4 fte. Daarbij wordt uitgegaan van schaal 12.
Bij een externe kandidaat (zzp’er) hanteren we een aanneemsom van € 49.000 per jaar.

Reactietermijn
Geïnteresseerden kunnen tot maandag 30 december 2019 reageren door hun belangstelling per mail kenbaar te maken aan de voorzitter van RPO Rijnmond, de heer Ton Roelofs (t.roelofs@cvo.nl).
Gaarne uw cv meesturen met de mail.